Tạo usb boot với phân vùng ẩn bằng Bootice, có hỗ trợ cả UEFI và legacy

Hướng dẫn cạch tạo usb boot với phân vùng ẩn bằng phần mềm Bootice. Tạo usb boot ẩn để tránh virus và chứa file lớn hơn 4GB....