Làm thế nào: Sử dụng Tor cho Windows | Tự Vệ Chống Theo Dõi

Tài liệu này hướng dẫn sơ lược cách dùng Trình Duyệt Tor trong Microsoft Windows.